YUVAJANA SAKHYAM

Yuvajana Sakhyam Office Bearers 2021-22

Designation

Name

Residence

Mobile

Email

President

Very Rev. C. K. Mathew


94003505

Vice President

Mr. Nidhin John Mathew

99820985

nidhinjm@gmail.com

Secretary

Mr. Naiju Philip

98763197

naijuphilip87@gmail.com

Jt. Secretary

Mr. Lins K. Samuel

99413829

linsksam@gmail.com

Treasurer

Mr. Abit Tom Alex

55318831

abittom@gmail.com

Lady Secretary

Ms. Saumya Susan Raju

55396125

smileysaumya21@gmail.com

Kaisthana Samithi

Mr. Robin Thomas

97526412

robintv89@gmail.com