Choir Officials - 2014-15

 

Choir Master/Kaisthana Samithi Member: Mr. Philips Daniel: 94060494                          

Assistant Choir Master  : Mr. Thomas Mathew: 97200368

Choir Master for Junior Choir  : Mr. Vinod Thomas Jacob : 97266388

Secretary : Mr. Sunu Thomas : 99581261

Jt. Secretary : Mrs. Mariyamm Johnson

Treasurer :Mr. Lijoe Mathew : 60084029

 

Co ordinators

For Junior choir : Binu Thomas 
For Senior choir : Bobby Babu Mathew, George Varghese (Manju)

Auditor : Presad Varghese